Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Aktualizováno 8 months ago od Vaňková

TISKOVÉ SESTAVY pro kontrolu účetnictví s Domsys

PŘEDPISY
 • PŘEHLED PŘEDPISŮ  za rok dle jednotlivých složek

(modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Roční přehled složek a úhrad)

Možno dle jednotlivých vlastníků/nájemců (dle jednotlivých měsíců), s úhradami nebo bez úhrad. Na první stránce je vždy přehled složek v celkových částkách za celý dům.

 • PŘEHLED PŘEDEPSANÝCH SLOŽEK dle vlastníků/nájemců za vybrané období

(modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Úhrn předpisů za období)

 • PŘEHLED PŘEDPISŮ A ÚHRAD dle jednotlivých vlastníků/nájemců s úhradami a stavem konta

(modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemníci-Vlastníci/Nájemníci-Výstupy-Přehled předpisů a úhrad)

Zde jsou uvedeny ke každému vlastníkovi/nájemci jednotlivé výše měsíčních předpisů včetně uvedeného dluhu na předpisu. Zároveň je u každého vlastníka/nájemníka informace o stavu konta. Po vytvoření vyúčtování je v tomto přehledu uvedena dlužná částka před vyúčtováním a po vyúčtování.

 • SALDO POHLEDÁVEK za vlastníky/nájemce

(modul Správce-Reporting-Ekonomická správa-Saldo ke dni po vlastnících/nájemnících)

Přehled neuhrazených předpisů, přehled stavů kont a celkové pohledávky za vlastníky/nájemce. Saldo je vždy k datu a jsou zde uvedené pohledávky za vlastníky/nájemce, které jsou skutečně dlužné. Sestavu je možné vytvořit s daty před vytvořením vyúčtování i po vytvoření vyúčtování, kdy jsou vyúčtováním uhrazeny zahrnované předpisy.

NÁKLADY


 • PŘEHLED NÁKLADŮ dle jednotlivých složek předpisů

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Výstupy-Náklady dle složek)


Zde jsou uvedeny veškeré náklady, které byly do složek přiřazeny z dokladů či transakcí účtů.

 • CELKOVÝ SOUČET NÁKLADŮ dle složek

(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Součty nákladů)

Přes tuto funkci Součky nákladů či klávesu F7 jsou součty nákladů ve složkách předpisu i evidenčních složkách.

DOKLADY

(modul Nemovitost-Finance-Doklady)

Pomocí ikony diskety vytvoříte seznam evidovaných dokladů.

ÚČTY A POKLADNY
 • STAVY ÚČTŮ A POKLADEN

(modul Nemovitost-Finance- Banka/Pokladna-Další-Stavy účtů)

Pomocí nabídky Stavy účtů či tlačítka F7 zobrazíte zůstatky bankovních účtů/pokladen. Vždy je uveden stav k poslední evidované transakci. Pokud je potřeba znát stav ke konkrétnímu dni, pak je třeba řádek s požadovaným datem nejdříve označit (kliknout myší) a dát F7.

FOND OPRAV
 • STAV FONDU ke dni

(modul Nemovitost- Nemovitost-Přehled-Výstupy-Stav fondu)

Sestava Stav fondu lze vytvořit k jakémukoliv požadovanému měsíci v rámci daného hospodářského roku s možností výpisu položek, které byly do fondu zahrnuty.

VYÚČTOVÁNÍ
 • SEZNAM VYÚČTOVÁNÍ na jednotlivé vlastníky/nájemce

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-pomocí ikony diskety)

 • TISK VYÚČTOVÁNÍ

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Výstupy-Vyúčtování)

V seznamu vyúčtování označte vlastníky/nájemce, kterým chcete vytvořit vyúčtování v PDF (v nastavení výstupu je možnost určit, zda vyúčtování bude později z PDF tištěno oboustranně).

 • CELKOVÉ NÁKLADY A ÚHRADY vstupující do vyúčtování

(modul Nemovitost-Správa-Vyúčtování-Další-Souhrn vyúčtování)

Pomocí nabídky Souhrn vyúčtování či klávesy F7 získáte celkové částky nákladů za jednotlivé složky vstupující do vyúčtování a to včetně úhrad a výsledku vyúčtování celkem za celou nemovitost.

 

SESTAVA K DPH

V modulu Správce->Reporting naleznete sestavu Přehled DPH z přepisů a úhrad v sekci Finance. V této sestavě lze mimo jiné určit, který měsíc předpisů vás zajímá a za jaké složky a který měsíc úhrad s přesností na složky.

Můžete tedy zjistit přehledně dle základů a sazeb DPH kolik například bylo za požadovaný měsíc předepsáno na složkách typu nájem a kolik v požadovaný měsíc bylo uhrazeno na složkách typu záloha.

TIP jak zkontrolovat výsledek vyúčtování

Chcete-li zkontrolovat, že vyúčtování vytvořené v Domsys souhlasí s údaji evidovanými v účetnictví, pak použijte z účetnictví tyto údaje:

Vyúčtování oproti předepsaným částkám

U tohoto vyúčtování porovnáte náklady, které vstupují do vyúčtování s předpisy (např. účty 315, kde náklady evidujete oproti účtům 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky)

Vyúčtování oproti uhrazeným částkám

U tohoto vyúčtování je třeba myslet na to, že vytvořením vyúčtování jsou automaticky dlužné předpisy na složky zahrnuté do vyúčtování uhrazeny. Je tedy při kontrole porovnat náklady, které vstupují do vyúčtování s předepsanými částkami na složky vstupující do vyúčtování a ještě k tomu porovnat dluh na pohledávkách (např. účty 315, kde náklady evidujete oproti účtům 324, kde máte předepsané částky na jednotlivé složky a 311, kde je dluh z neuhrazených předpisů)

Výše uvedenými způsoby pak můžete v účetnictví účty proti sobě proúčtovat a vzniklý výsledek rovnající se vyúčtování dát na samostatný účet (pohledávka či závazek).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)