Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Aktualizováno 3 weeks ago od Vaňková

V aplikaci Domsys má předpisy přidělené k úhradě vlastník(v SVJ)/nájemce(v nájemním domě). Předpisy tvoříme automaticky dle globálního nastavení složek či zadaných individualit u jednotek či u vlastníka.

Nastavení částky složky předpisu je možné provést také pro konkrétní jednotku (nastavuje se v případě, kdy částka má být stejná i v případě změny vlastníka/nájemce) nebo pro vlastníka/nájemce (toto nastavení platí pouze pro konkrétního aktuálního vlastníka/nájemce). Domsys toto nazývá individuální nastavení, kdy také mimo částky lze individuálně nastavit periodu či slevu na vyúčtovávaných nákladech. Než toto začnete nastavovat, tak si dobře určete zda jednotce či vlastníkovi/nájemci.

Tento přístup minimalizuje chyby v předpisech, protože při zadávání nového vlastníka nemusíte řešit, zda má nějaké slevy, zda platí výtah atd. Po zadání nového vlastníka je tedy aplikace schopna automaticky vypočítat předpis.

Individuální nastavení složky pro jednotku

Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Jednotky->Otevřít Detail->Složky předpisu

Po otevření jednotky zvolíme složku, u které chceme provést nastavení. Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast.složky pro jednotku.

Individuální nastavení pro jednotku je možné také nastavit od konkrétního vlastníka/nájemce - viz. níže v popisu individuálního nastavení pro vlastníka/nájemce.

záložka Předpis

U jednotky lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

  • Nenastaveno - zůstává částka nastavená ve složce předpisu
  • Částka za MJ - v případě, že složka je počítána jako částka krát např. osoba, m2, pak zde zadáváte částku, kterou bude nově násobeno. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
  • Konečná částka – toto nastavení znamená, že zadáte do časové osy konečnou částku. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

záložka Vyúčtování

Zde můžete ovlivnit rozúčtování nákladů formou zvýhodnění (slevy).

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

Individuální nastavení konečné částky lze provést i pro více jednotek najednou. Označte požadované jednotky myší a v nabídce Další či v pravém tlačítku myši zvolte Individuální nast.složky pro jednotku, kde vyberete požadovanou složku. Kliknutím na Konečná částka nastavíte potřebnou konečnou částku do předpisu.

Individuální nastavení složky pro vlastníka(v SVJ)/nájemce

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci ->Otevřít Detail->Složky předpisu

Po otevření jednotky zvolíme složku, u které chceme provést nastavení. Na řádku složky předpisu měníme individuální nastavení pomocí nabídky Akce -> Individuální nast.složky pro vlastníka/nájemce.

Zde máte také možnost nastavit i individuální částku pro jednotku.

záložka Předpis

Perioda – lze nastavit periodu výpočtu předpisu přímo pro daného vlastníka/nájemníka, která je jiná než nastavená jako výchozí z nastavení nemovitosti. Perioda určuje měsíc, ve kterém bude předpis vytvořen (vždy je to první měsíc periody), z tohoto měsíce bude také vycházet částka předpisu, to znamená, že je potřeba nastavit Konečné částky a v časové ose upravit hodnoty v měsících tak, aby odpovídali generování předpisů (např. při použití periody čtvrtletní se vytvoří předpis na 1Q = předpis bude vytvořen v lednu a bude vycházet z částky uvedené v lednu, kde bude uvedená částka celkem za leden až březen).

Individuálně pro vlastníka-lze individuálně nastavit způsob výpočtu částky vybrané složky a to buď:

  • Nenastaveno - zůstává částka nastavená výchoze ve složce předpisu
  • Částka za MJ - v případě, že složka je počítána jako částka krát např. osoba, m2, pak zde zadáváte částku, kterou bude nově násobeno. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.
  • Konečná částka - zadá se do časové osy konečná částka pro zvoleného vlastníka/nájemníka. Částka bude zadána do měsíce, od kterého bude platná.

záložka Vyúčtování

Zde můžete ovlivnit rozúčtování formou zvýhodnění (slevy).

Příklad č. 1: Platba za výtah je pro celý dům 10Kč/m2 podlahové plochy. Jednotky v přízemí mají dle domluvy slevu 50%. Naším úkolem je tedy ponížit zálohy na polovinu a také zajistit, že do vyúčtování jim bude počítána sleva 50%. Jelikož se jedná o specifickou vlastnost jednotky díky její poloze, zadáme individuální natavení pro jednotku. V záložce Předpis nastavíme Nenastaveno a zadáme do časové osy částku 5Kč. Tím jsme 10Kč/m2 upravili pro danou jednotku na 5Kč/m2. V záložce Vyúčtování části zadáme zvýhodnění 50%, které bude uplatněno ve vyúčtování. Zda % zvýhodnění ovlivní pouze konečné vyúčtování nebo také způsob výpočtu částky předpisu složky, to určíte volbou Aplikovat zvýhodnění na předpisy.

Příklad č. 2: Historicky mají vlastníci různě vysoké zálohy na studenou vodu, které nelze obecně popsat např. sazbou na jednu osobu. Jelikož se jedná o individuální cenu týkající se konkrétního vlastníka, zadáme Individuální nastavení složky pro vlastníka. V záložce Předpis vybereme Konečná částka (protože potřebujeme zadat výslednou částku) a zadáme do časové osy částku např. 241Kč.

Změny provedené v nastavení složek předpisu nemají žádný vliv na již vytvořené předpisy. Je-li potřeba, aby v předpisech byla změna zaznamenána, je nutné předpisy opětovně generovat.

Kontrola výpočtu předpisů plateb

Po zadání všech složek a individuálních nastavení je vhodné provést kontrolu, zda bude aplikace počítat předpisy tak, jak zamýšlíte.

Kontrolu provedete snadno pro vlastníka/nájemce v Modulu NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci

Na vybraném vlastníkovi stiskněte pravé tlačítko a vyberte Přehled výpočtu předpisů nebo pomocí tlačítka v detailu vlastníka/nájemce.

Zobrazí se tabulka, která zobrazuje částky, které aplikace dopočítala dle vašeho zadání. Kliknutím na částku se zobrazí její rozpad na jednotlivé složky.

Přehled nastavení složek na jednotlivé vlastníky/nájemce

Nemovitost->Složky předpisu->otevření složky->Souhrnný přehled

Toto je přehled jednotek s vlastníky ve zvoleném měsíci a nastavením částek, které vstupují do výpočtu předpisu. Na tomto místě přes nabídku Akce můžete upravovat výši předpisu a to buď pro jednotku (nastavuje se v případě, kdy částka má být stejná i v případě změny vlastníka/nájemce) nebo pro vlastníka/nájemce (toto nastavení platí pouze pro konkrétního aktuálního vlastníka/nájemce).

Zrušení individuálního nastavení

  1. Pro konkrétní jednotky

modul Nemovitost-Jednotky

Vyberte označením myší jednotky, u kterých chcete individuální nastavení částky do předpisu změnit a zvolte v nabídce Další či v pravém tlačítku myši Individuální nast.složky pro jednotku.

Vyberte složku, pro kterou chcete nastavení změnit a dejte Pokračovat.

Klikněte na Nenastaveno a uložte. Takto bude zrušena individuálně nastavená částka do předpisu.

  1. Pro konkrétního vlastníka/nájemce

modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemci

Zvoleného vlastníka/nájemce otevřete (tlačítko otevřít nebo 2x klikněte na řádek) a zvolte Jeho finance-Složky předpisu.

Na vybrané složce předpisu dejte Akce-Individuální nast.složky pro vlastníka/nájemce a klikněte na Nenastaveno. Po té uložte. Tím bude zrušeno individuální nastavení částky do předpisu.

  1. Všem přiřazeným jednotkám či vlastníkům/nájemcům

modul Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu

Vyberte požadovanou složku, u které chcete zrušit individuální nastavení částek do předpisu (lze vybrat více složek najednou označením myší) a v nabídce Další či v pravém tlačítku myši zvolte Zrušit individuální nastavení u jednotek či Zrušit individuální nastavení u vlastníků/nájemců.

Dokončíte kliknutím na Zrušit individuální nastavení.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)