Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Porovnání exportů/importů do/z účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Předkontace

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Předkontace

Aktualizováno 2 months ago od Vaňková

Co je předkontace?

Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace.

Účetní operací v Domsys je například zaúčtování předpisu konkrétní složky předpisu nebo nákladu z faktury od dodavatele přiřazeného do konkrétní složky předpisu.

Například předpis zálohy na vodné bude zaúčtován MD 311/Dal 315, tedy předkontace je právě MD 311/Dal 315.

Předkontace jsou důležité pro nastavení, které určí jak budou záznamy exportované z Domsys zaúčtovány po importu do účetního programu.

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy , transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je program eviduje (doklady = Přijaté či Vydané faktury, transakce z bank a pokladen = Banka a Pokladna, předpisy = Interní doklady).  

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním a to tím, že na určitých místech nastavíte konkrétní předkontace, kterými se mají záznamy po importu do účetního programu zaúčtovat.

V Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu.

Přehled účetních programů, do kterých je možné importovat naleznete zde: Porovnání exportů/importů do/z účetnictví

Možnosti vytvoření předkontací

Předkontace evidujete v modulu Nemovitost či modulu CRM - Účetnictví - Předkontace

Možnosti vytvoření předkontací:

  1. Ručně

Tlačítkem Nová předkontace vytvořte předkontaci, která bude obsahovat zaúčtování konkrétní účetní operace MD/D. Každá předkontace má svůj kód (krátké označení konkrétní předkontace). U programů, z kterých umožňujeme import předkontací musí kód být totožný se zkratkou předkontace, pod kterou je evidována v účetním programu.

  1. Importem ze souboru

U programů, které používají číselník předkontací a umožňujeme do nich export je možné předkontace vyexportovat z účetního programu a naimportovat do Domsys. Tato cesta je nejlepší pro 100% správnost evidence předkontací. Použijte Import předkontací-ze souboru. Níže uvádíme postupy pro námi podporované programy, z kterých lze předkontace importovat.

  1. Importem z jiné nemovitosti

Máte již v jiné nemovitosti evidované v Domsys vytvořené předkontace, které jsou správně vytvořeny pro úspěšné zaúčtování dokladů po importu do účetního programu? Pak můžete použít Import předkontací-z nemovitosti.

MONEY S3

Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána do kolonky kód (musí být totožná se zkratkou předkontace v účetním programu). Shodu zajistíte importem předkontací z účetního programu do Domsys.

Při samotné importu z Domsys do účetního programu účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.

V Money S3 zvolíte Účetnictví->Předkontace (1).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (2). To provedete kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví a vyberete sloupce k zobrazení včetně nastavení pořadí.

Klikněte pravým tlačítkem v tabulce Předkontací a vyberte Export do Excelu.

V Domsys zvolte modul Nemovitost->Účetnictví ->Předkontace a vyberte Import předkontací-ze souboru a kliknutím na oblast "Soubor nepřiložen" vyberte soubor s předkontacemi.

Nastavení Domsys pro účetní program Money S3 je popsáno v tomto článku: Export dat do Money S3

STORMWARE Pohoda

Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána do kolonky kód (musí být totožná se zkratkou předkontace v účetním programu). Shodu zajistíte importem předkontací z účetního programu do Domsys.

Při samotné importu z Domsys do účetního programu účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.

V Pohodě zvolíte Účetnictví->Předkontace a předkontace, které chcete exportovat vyberte (označení provedete kliknutím do sloupce X).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (1).

V tabulce předkontací, po výběru předkontací(1), klikněte pravým tlačítkem a vyberte Export tabulky (2). V následujících krocích nastavíte Export databáze - v prvních dvou krocích nastavte Export tak jak je vyobrazený zde (3) (4), v posledním kroku (5) vyberte složku, do které se má soubor s předkontacemi exportovat a do kolonky Soubor napište název souboru.

V Domsys zvolte modul Nemovitost či CRM->Účetnictví ->Předkontace a vyberte Import předkontací-ze souboru a kliknutím na oblast "Soubor nepřiložen" vyberte soubor s předkontacemi.

Nastavení Domsys pro účetní program STORMWARE Pohoda je popsáno v tomto článku: Export do STORMWARE Pohoda


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)