Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Aktualizováno 5 months ago od Vaňková

Evidenční list je pro vlastníka/nájemce podkladem k úhradě předpisů plateb, naleznete jej konkrétně v Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemci->Výstupy->Evidenční list. Evidenční list shrnuje informace o vlastníkovi/nájemci, zobrazí nastavení jeho plateb a informace o jednotce či jednotkách, ve kterých je platným vlastníkem/nájemcem.

Podívejte se na článek o vlastnících/nájemcích: Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list můžete vygenerovat za vybrané či všechny vlastníky/nájemce do jednoho PDF.

Je-li známo nastavení složek, z kterých budou vlastníkovi/nájemci vytvářeny předpisy, lze evidenční list vytvořit i bez existence předpisů. Existuje-li pro požadovaný měsíc již předpis, budou v evidenčním listu uvedeny údaje z předpisu, tedy ne z nastavení.

  • Záložka Obecné

Určete jaké dokumenty mají být součástí výstupu (Evidenční list, Změnový list či Kalendář s platbami) a nastavte je. Jednotlivé části výstupu můžete rychle zapnout/vypnout, kliknete-li na názvu záložky pravým tlačítkem myši.

Evidenční list

pro evidenční list lze nastavit:

Období - zvolte měsíc, pro který má být evidenční list platný

Způsob rozúčtování - u položek předpisů budou uvedeny způsoby rozúčtování nákladů v ročním vyúčtování

Zobrazit nulové složky - volbou NE nebudou v evidenčním listu uvedeny složky předpisu, pro které je vypočítána částka 0Kč.

Více jednotek

ukázka pro volbu Detailně - pro každou jednotku je na samostatných listech uveden podrobný rozpis složek předpisu a další údaje, které se mají na ev.listu ukazovat (osoby, měřidla atd. pro každou jednotku). U vlastníků/nájemců, kteří mají přiřazeno více jednotek je součástí evidenčního listu součtový list.

ukázka pro volbu Souhrnně - pro každou jednotku je uveden seznam složek předpisů bez rozúčtování nákladů a to na jednom listu. V souhrnném evidenčním listu není uveden počet osob ani další údaje o jednotkách.

Má-li vlastník/nájemce přiřazenu pouze jednu jednotku a zvolíte Souhrnně, je výchoze pro tohoto vlastníka vytvořen detailní evidenční list. Má-li být i tomuto vlastníkovi vytvořen evidenční list souhrnně, určete to v nastavení nemovitosti (Nastavení - Nemovitost - záložka Obecné)

Změnový list

Je tabulka s porovnáním vybraného měsíce s měsícem předchozím

Kalendář

Obsahuje přehled plánovaných plateb předpisů na zvolené měsíce. Pro každou sadu předpisu je vytvořen samostatný kalendář.

Zvolte období, na které má být kalendář vytvořen a sady, které mají být zahrnuty.

Pro běžnou sadu je kalendář výchoze nazván Evidenční list. V nastavení nemovitosti lze název změnit na Platební kalendář, Splátkový kalendář (modul Nemovitost-Nastavení-Nemovitost).

Pro ostatní sady názvy kalendářů určíte v úpravě sady předpisu (modul Nemovitost-Nastavení-Sady předpisu).

  • Záložka Zpráva

Součástí evidenčního listu může být Váš text jako informativní zpráva, která bude umístěna na konci ev.listu.

.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ EVIDENČNÍHO LISTU

V Nastavení - Nemovitost můžete přednastavit, které údaje mají být na evidenčním listu uvedeny

Kalendář v evidenčním listu tisknout jako - kalendářem se myslí přehled plateb pro zvolené měsíce v nastavení výstupu ev.listu. Tento přehled je volitelnou součástí evidenčního listu a pro běžnou sadu je výchoze nazván Evidenční list. Zde můžete jeho název změnit na Platební kalendář, Splátkový kalendář.

Vytváříte předpisy také v sadách předpisu? Kalendáře pro jednotlivé sady mohou mít svůj název - název je výchoze stejný jako pro běžnou sadu. Má-li být jiný, vyberte jej pro každou sadu v Nastavení - Sady předpisu.

Kalendář: Var.symbol=Ev. číslo dokladu - pokud potřebujete v kalendáři mít uvedeno, že variabilní symbol je zároveň evidenční číslo daňového dokladu, pak zde zvolte Ano.

Souhrnný list také pro jednu jednotku - zvolíte-li při tvorbě evidenčního listu, že má být pro vlastníka/nájemce vytvořen souhrnný evidenční list, pak pokud zde u "Souhrnný list také pro jednu jednotku" zvolíte ANO, bude souhrnný list vytvořen i vlastníkovi/nájemci, který má pouze jednu jednotku (na souhrnném listu budou jen informace o složkách předpisu bez dalších informací o rozúčtování, osobách, měřidlech atd.). Tímto nastavením při vytvoření detailního evidenčního listu bude jeho součástí součtový list i u vlastníka/nájemce s jednou jednotkou.

Co má být na detailním evidenčním listu zobrazeno? - to určíte dalšími tlačítky (volba Zobrazit měřidla, počet osob, veličiny, vybavení a plochy)

Je třeba na evidenčním listu pro nájemce uvést také majitele nemovitosti? Stačí majitele k nemovitosti zaevidovat a to v úpravě nemovitosti v modulu Správce-Adresář-Majitel Investic. Je-li nemovitost přiřazena k zákazníkovi, pak je předvybrán zákazník jako majitel nemovitosti.

.

ODESLÁNÍ EV. LISTŮ VLASTNÍKŮM/NÁJEMCŮM

Výstup evidenčního listu lze poslat konkrétnímu vlastníkovi/nájemci pomocí nabídky e-mail či poštou při použití chytré zprávy.

Hromadně lze evidenční list poslat více vlastníkům/nájemcům najednou z nabídky Komunikace.

Chcete se dozvědět více o zasílání dokumentů? Podívejte se na článek Zasílání dokumentů a zpráv .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)