Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

KDO JE VLASTNÍK/NÁJEMCE

Kdo je vlastník ve společenství vlastníků ?

Vlastníkovi náleží v dané nemovitosti vlastnické právo k jednotce či jednotkám. Jako vlastník má obecně právo jednotku či jednotky užívat nebo s nimi nakládat, tj. např. prodat. Vlastníky lze zjistit z katastru nemovitostí. Spravujete-li společenství vlastníků, je potřeba, aby nemovitost v Domsys byla založena jako forma "Vlastnictví (SVJ či podílové)"

Kdo je nájemce v pronajímané nemovitosti?

Osoba či osoby, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechá k užívání jednotku či jednotky. Spravujete-li pronajímané nemovitosti či jednotky, je potřeba, aby nemovitost v Domsys byla založena jako forma "Pronájem".

Evidovat můžete také družstevníky, pokud spravujete nemovitost, která je forma "Družstvo".

Stejně tak jako u vlastníků/nájemců budete u družstevníků řešit níže uvedené - tedy odpovědné osoby, uživatele a propojení na jednotky.

Evidovaný vlastník/nájemce se skládá z odpovědných osob

Tedy z jednotlivých konkrétních osob:

U vlastníka v SVJ jsou to osoby majitelů (dále může být evidována např. osoba zastupující vlastníka, ostatní osoby - například spolubydlící).

U nájemce v pronajímané jednotce to jsou osoby, které mají uzavřený nájemní vztah (dále může být evidována např. osoba zastupující nájemce, ostatní osoby - například spolubydlící).

Každá osoba má svou kartu, na které lze evidovat její kontaktní údaje. Všechny evidované odpovědné osoby jsou zobrazovány v evidenčním listu konkrétního vlastníka/nájemce.

Vlastník/nájemce má uživatele

Evidencí uživatelů vyjadřujete počet osob do služeb (pro výpočet předpisů a rozúčtování nákladů).

PROVÁZANOST VLASTNÍKA/NÁJEMCE S JEDNOTKOU

Každou evidovanou jednotku může v SVJ vlastnit vlastník nebo v pronajímaném domě mít pronajatou nájemce.

Vlastník/nájemce může mít přiřazenu jednotku, která v dané době skutečně existuje

a není k ní přiřazen jiný vlastník/nájemce

Je-li vlastník/nájemce nastěhován ke konkrétnímu datu, pak od toho data zároveň vlastní či si pronajímá vybranou jednotku. Pokud vlastník/nájemce je odstěhován ke konkrétnímu datu, pak automaticky končí vlastnictví či pronajmutí vybrané jednotky.

Pro období, v kterém je k jednotce přiřazen vlastníka/nájemce jsou počítány pravidelné předpisy a vyúčtování. Toto období je také ovlivněno platností samotné jednotky, kdy platnost jednotky říká po jakou dobu jednotku opravdu spravujete či po jakou dobu fyzicky existuje.

K jednomu vlastníkovi/nájemci je možné přiřadit více jednotek a mít tak zajištěnu evidenci pod jedním variabilním symbolem. Jednotky mohou být k vlastníkovi/nájemci přiřazovány a ukončovány v čase - tedy nemusí být vlastněny/pronajaty ve shodném období. I u této evidence platí, že výpočet předpisů a vyúčtování je ovlivněno platností samotného vlastníka, platností přiřazení jednotky k vlastníkovi a platností samotné existence jednotky.

příklad:

Jak je to tedy s níže uvedeným panem Novákem?

Pan Novák je nastěhovaný od 1.3.2021, proto obě jednotky 689/101 a 689/601 do 28.2.2021 nejsou panem Novákem obsazeny.

Jednotka 689/101 je panem Novákem obsazena od 1.3.2021 do současnosti, protože jsme pana Nováka ještě neodstěhovali.

Jednotka 689/601 je panem Novákem obsazena od 1.3.2021 do 1.12.2021, protože jsme sice pana Nováka neodstěhovali, ale samotná jednotka existovala jen do 30.11.2021. Tedy neexistuje-li jednotka, nemá pan Novák kde být.

Co se u níže uvedeného pana Nováka změnilo?

Pan Novák se odstěhoval k 31.10.2021, proto obě jednotky nejsou od 1.11.2021 obsazeny panem Novákem.

JAK OVĚŘÍM OBSAZENOST JEDNOTEK?

V modulu Nemovitost-Vlastníci/Nájemci je tlačítko Diagram, kde najdete obsazenost jednotlivých jednotek.

JAK ZAEVIDOVAT VLASTNÍKA/NÁJEMCE A NASTAVIT JEJ?
Podívejte se na tyto články:
Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení
Začínáte-li s Domsys, doporučujeme tyto články, kde se dozvíte postup od začátku (od založení nemovitosti):
Průvodce založením nemovitosti SVJ
Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)