Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence faktur (dokladů)

Modul NEMOVITOST->Finance->Doklady

Domsys umožňuje pohodlnou evidenci všech dokladů (faktur). U takto evidovaných dokladů budete mít také jednoduše přehled o jejich úhradách.

Doklady pořídíte pomocí Nový přijatý doklad / Nový vydaný doklad / Nový interní doklad.

Interní doklad je možné použít v případě, kdy je potřeba zaevidovat skutečný náklad, na který je vystaven doklad jiný než faktura a je zároveň třeba evidovat jeho úhradu - například mzdy vyplácené na základě smluv či zálohy, které jsou placeny dodavatelům na základě splátkového kalendáře či zálohového listu.

Každý evidovaný doklad můžete měnit na jiný typ a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši - Změna typu.

Začněte kliknutím na Nový doklad

Typ dokladu – Přijatý, Vydaný, Interní

Název – popis dokladu

Datum vystavení – zadejte datum, kdy byla faktura vystavena

Datum splatnosti – zadejte datum splatnosti

Dodavatel – vyberte dodavatele z adresáře tak, že začnete psát jeho jméno, našeptávač nabídne možné dodavatele. Nemáte-li dodavatele v adresáři, kliknutím na ikonu panáčka můžete Přidat dodavatele.

Variabilní symbol – zadejte variabilní symbol faktury

Částka – celková částka faktury

V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Vyberte složku – klikněte na rozbalovací seznam a vyberte složku, do které bude celá částka faktury, či její část vložena. Částka faktury může být rozdělena do více složek a to jak do složek předpisu (ovlivňujících vlastníky/nájemce), tak do evidenčních složek (sloužících pouze jako evidence ostatních nákladů neovlivňujících vlastníky/nájemce). Chcete vědět více o složkách? Podívejte se na tento článek: Složka předpisu

Výběrem složky se zobrazí blok, který umožňuje zadat tyto detaily:

Cíl – Výchozí=náklad patří všem jednotkám, které jsou přiřazeny ke složce předpisu.

V případě, že náklad nenáleží všem jednotkám přiřazeným ke složce, lze zde vybrat jednotky, které se budou na nákladu podílet.

Spotřeba – jedná-li se například o vyúčtování spotřeby studené vody, zadejte odpovídající spotřebu, která vyjadřuje množství vody dodané v rámci daného dokladu. Součet všech spotřeb zadané ke složce bude zobrazen ve výstupu Vyúčtování pro vlastníky, aby měli přehled, kolik média bylo dodáno na patě.

Rok – vyberte hospodářský rok, do jehož vyúčtování chcete částku vložit.

Období – zadejte období, v jakém bude částka rozúčtována. V drtivé většině případů ponechte celý rok. Zadáte-li například interval jednoho měsíce, daná částka bude ve vyúčtování rozúčtována pouze těm, kdo vlastnil jednotky během vybraného období.

Popis – rozdělujete-li částku na několik částí, doporučujeme vložit popis, který bude ve výpisech nadřazen obecnému Názvu dokladu.

Upozornění: Doklad není možné uložit, není-li 100% částky rozděleno do složek. Nevyberete-li ani jednu složku, bude doklad veden jako „Ke zpracování“.

Potřebujete evidovat doklady včetně evidence DPH? Určete v úpravě nemovitosti či zákazníka, že je plátce DPH.

Evidence nákladů bez faktur

Evidovat můžete i náklady, ke kterým není faktura:

Zálohový doklad či splátkový kalendář na zálohy od dodavatele

- tyto náklady lze evidovat dvěma způsoby, které popisuje článek Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Úhrada na bankovním účtu či pokladně

- takovýto náklad přiřadíte do požadované složky předpisu rovnou v úpravě transakce. Podívejte se na článek ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd. . Takovouto úhradou může být například bankovní poplatek, připsaný úrok, vyplacená odměna/mzda.

Chcete mít pod kontrolou, že jste vše zaplatili, ale nemáte fakturu/doklad (např. odměny/mzdy, pojištění na základně pojistné smlouvy atd.)? Pak můžete takovýto náklad zaevidovat jako doklad ve Finance->Doklady, kdy použijete např. Nový interní doklad. Na tento doklad po té máte možnost párovat úhrady ve Finance->Banka/Pokladna/Interní a tím mít pod kontrolou, že je vše zaplaceno jak má být.

KONTROLA ZADANÝCH NÁKLADŮ DO SLOŽEK

Modul NEMOVITOST->Finance->Náklady složek

V sestavě Náklady složek naleznete všechny vstupy do jednotlivých složek ať již formou přímou z transakce (cíl Složka) nebo z Dokladů.

Je dobré si uvědomit, že zadaný náklad formou Dokladu (faktury) vstupuje do vyúčtování bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl ve skutečnosti uhrazen.

Přehled nákladů a obecně pohybů v jednotlivých složkách získáte také formou PDF výstupu kliknutím na Výstupy->Náklady dle složek.

Chcete-li během roku zkontrolovat výši evidovaných nákladů k jednotlivým složkám, můžete použít tlačítko Součty pohybů (případně klávesu F7).

Rychlá změna složky u evidovaného nákladu

Je-li potřeba změnit cílovou složku na již uhrazeném dokladu nebo hromadně z více dokladů přesunout částky ze složky do jiné složky, lze k tomuto jednoduše bez úpravy samotných dokladů použít nabídku tlačítka Další -> Hromadná změna složky předpisu. Tato funkce je dostupná také u transakcí evidovaných na účtech. Změnu složky lze provést také v Nákladech složek (Finance->Náklady složek), kde pomocí tlačítka Změna složky můžete jednoduše označené náklady přesunout z požadované složky do jiné.

Změna složky na vybraných dokladech:

Změna složky přímo v seznamu nákladů = Nákladech složek (tato změna se automaticky propíše do dokladů):


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)