Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Úvod do exportu do účetnictví

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Výplata přeplatků z vyúčtování

Aktualizováno 4 months ago od Vaňková

NA JAKÉ ČÍSLO ÚČTU BUDOU PŘEPLATKY VRÁCENY?

Pro vrácení přeplatku je potřeba evidovat účet, na který má být přeplatek vrácen. Číslo účtu pro vrácení přeplatku nastavíte osobě vlastníka/nájemce ve Vlastníci/Nájemci-Adresář, kde u konkrétní osoby kliknete na tlačítko Nastavit účet, kde vypíšete konkrétní účet nebo vyberete z účtů, z kterých vlastník/nájemce platí (účty jsou automaticky nabízeny pokud platby evidujete importem).

Má vlastník/nájemce více odpovědných osob? Pak v úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní vyberte osobu, které má být přeplatek vrácen.

ÚHRADA PŘEPLATKŮ PŘÍKAZEM Z ÚČTU

Platební příkaz je možné vytvořit ve formátu pro internetové bankovnictví nebo pro tisk. Zde naleznete možné postupy pro vytvoření příkazu k úhradě:

PŘÍMÉ VYTVOŘENÍ SOUBORU ABO S PŘEPLATKY

V modulu Nemovitost->Správa->Vyúčtování v nabídce Další či v nabídce pravého tlačítka myši zvolte Přeplatky do ABO(*.kpc). Stažený soubor vložíte do internetového bankovnictví.

Exportovány budou všechny přeplatky z vyúčtování. Má-li vlastník/nájemce více jednotek, bude exportováno dle výsledku celého vlastníka/nájemce (sečíst všechny jeho výsledky vs. sečíst zvlášť přeplatky a nedoplatky). Potřebujete-li exportovat přeplatky do několika dávek, použijte funkci Přeplatky do příkazu k úhradě.

Před exportem souboru určíte účet, z kterého má být placeno, datum provedení = datum splatnosti příkazu. Ve spodní části se objeví informace o počtu transakcí a celkové sumě, které budou uloženy do souboru a zároveň je zde informace o záznamech, které není možné vyexportovat. Soubor vytvoříte pomocí Export.

Takto vyexportovaný soubor vložte do internetového bankovnictví.

PŘEPLATKY DO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ

V modulu Nemovitost->Správa->Vyúčtování v nabídce Další či v nabídce pravého tlačítka myši zvolte Přeplatky do příkazu k úhradě. Vytvoří se editovatelný příkaz, který stažením do ABO vložíte do internetového bankovnictví nebo odešlete z Domsys přes API.

Průvodcem "Přeplatky do příkazu k úhradě" automaticky vytvoříte odpovídající množství příkazů k úhradě na přeplatky z vyúčtování, které po té odešlete přes internetové bankovnictví (příkaz lze vytisknout jako hromadný příkaz). Takto vytvořený příkaz můžete přes odesláním upravovat. Má-li vlastník/nájemce více jednotek, bude výše přeplatku ovlivněna nastavením ovlivňující výsledek na Souhrnném listu.

V průvodci naleznete informaci kolik přeplatků bude do příkazu vloženo, kolik jich již v příkazu existuje a kolik jich je vyřazeno z důvodu chybějícího účtu. Po najetí na barevné texty se zobrazí bližší informace.

Kolonky k vyplnění:

Výběr účtu - zvolte bankovní účet, z kterého budou přeplatky uhrazeny

Datum spl. - zadejte datum splatnosti příkazu k úhradě

Maximální částka příkazu - zadejte maximální částku, v které je možné ve vámi zvolené bance vytvořit jeden příkaz k úhradě

Maximální počet položek příkazu - zadejte maximální počet položek, který může obsahovat příkaz k úhradě ve vámi zvolené bance

Dle uvedené maximální částky a počtu položek budou automaticky vytvořeny odpovídající příkazy.

Uložením se vytvoří příkaz/y k úhradě, které naleznete v aktuálním hospodářském roce Finance-Banka-Příkazy k úhradě.

Například máte-li nastaveno toto:

Vytvoří se tyto příkazy, které obsahují položky odpovídající přeplatkům:

Vytvořený příkaz můžete rozkliknout a položky příkazu dále upravovat.

Takto vytvořené příkazy stáhnete do ABO (nebo CSV pro UniCredit Bank) přes nabídku Výstupy nebo pravého tlačítka myši.
Příkazy lze také rovnou odeslat přes API - najdete v nabídce Další či v pravém tlačítku myši.

Více o platebních příkazech naleznete v tomto článku: Účty - příkazy k úhradě

VYTVOŘENÍ PŘÍKAZU K ÚHRADĚ NA PŘEDPISY VYÚČTOVÁNÍ

Přeplatky lze přidat do příkazu k úhradě. Vytvoříte příkaz, který stažením do ABO vložíte do internetového bankovnictví nebo odešlete z Domsys přes API. 

Pro tento způsob je potřeba mít vytvořené předpisy na výsledek vyúčtování v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy. Dále je třeba mít vytvořený příkaz k úhradě, do kterého chcete předpisy s přeplatky vložit. Příkaz k úhradě vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM->Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Nový příkaz.

Dále v nabídce Finance->Předpisy označte požadované předpisy k úhradě a pomocí nabídky pravého tlačítka myši "Do příkazu k úhradě" vložte do vybraného příkazu.

Do takto vytvořeného příkazu můžete přidávat další položky. Příkaz lze stáhnout pro tisk nebo z něj vytvořit výstup pro vložení do internetového bankovnictví v nabídce Finance->Banka->Příkazy k úhradě->Výstupy či nabídka pravého tlačítka myši.

Více o platebních příkazech a jejich odeslání do banky naleznete v tomto článku: Účty - příkazy k úhradě

ZÁPOČET PŘEPLATKU

Předpis na přeplatek z vyúčtování můžete použít na úhradu jiného dlužného předpisu. Zde jsou možnosti:

  1. Úhrada přeplatku a dlužných předpisů přes interní účet

Jedna z možností je uhradit přeplatek a oproti tomu dlužný předpis pomocí interního účtu. Více o úhradách přes interní účet si přečtete v článku Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

  1. Zápočet včetně jeho výstupu

Další možností je vytvořit v Domsys zápočet, do kterého přeplatek zahrnete. Takto vzniklý zápočet lze vytisknout a po odsouhlasení automaticky zaúčtovat.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)