Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Úroky a poplatky z prodlení

Úroky/poplatky z prodlení jsou Domsysem nazývány příslušenství. Domsys umožňuje vytvořit výstup s přehledem výpočtu úroků/poplatků pro vlastníky/nájemce nebo můžete na výše úroků/poplatků vygenerovat předpisy plateb.

Výpočet úroků/poplatků/ z prodlení úhrady nájmu či služeb je automaticky dle aktuálních platných právních předpisů pro daná období. Jejich výši můžete změnit v modulu Nemovitost->Nastavení->záložka Nemovitost->podzáložka Příslušenství.

Výpočet úroků/poplatků z prodlení

Pro dlužné či opožděně uhrazené předpisy je možnost výpočtu úroků/poplatků aniž by bylo potřeba na ně vytvářet předpisy.

Do výstupu jsou zahrnuty předpisy, ke kterým za zvolené období ještě nebyl vytvořen předpis na příslušenství.

Výstup s výpočty úroků a poplatků lze provést v aplikaci Domsys na více místech a to:

Výstup výpočtů úroků a poplatků pro konkrétní vlastníky/nájemníky

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemníci-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Výpočet lze provést pro jednoho či více vybraných vlastníků/nájemců (výběr provedeme pomocí Ctrl + označení jmen)

Filtr záznamů

Vybrané – uveden počet označených nemovitostí

Vše – předpisy budou vygenerované všem nemovitostem daného správce

Parametry sestavy

Předpisy - vyberte, pro které předpisy budou úroky vypočítány

Vždy na nové stránce – určíte, zda pro každého vlastníka/nájemníka bude výpočet na samostatné stránce.

Datum od/Datum do – pro pozdě uhrazené tímto určujete datum úhrady. Pro neuhrazené předpisy je to období, za které mají být úroky počítány a započítají se k dnešnímu dni neuhrazený předpis či jeho část předpisu.

Stejným způsobem lze vytvořit výstup s výpočty za nemovitosti správce či zákazníka:

Pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí

Modul SPRÁVCE->Správce->Nemovitost-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka

Modul CRM-> Nemovitosti-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Generování předpisů na příslušenství (úroky a poplatky z prodlení)

Generování předpisů lze provést v aplikaci Domsys na více místech a to:

Pro vybrané vlastníky/nájemníky v konkrétní nemovitosti

Na úroky a poplatky lze vlastníkům vytvořit předpisy úhrad v modulu NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci->Další->Generovat předpisy na příslušenství či ve Finance-Předpisy-nabídka pro generování. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány. (v případě generování jen vybraným vlastníkům/nájemcům, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více vlastníků/nájemníků vyberete pomocí Ctrl+označení vlastníka/nájemníka)

Pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí

Na úroky a poplatky lze všem vlastníkům/nájemníkům ve vybraných nemovitostech vytvořit předpisy úhrad v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány (v případě generování jen za vybrané nemovitosti, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více nemovitostí vyberete pomocí Ctrl+označení nemovitosti).

Pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka

Na úroky a poplatky lze všem vlastníkům/nájemníkům ve vybraných nemovitostech pod zákazníkem vytvořit předpisy úhrad v modulu CRM->CRM->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány (v případě generování jen za vybrané nemovitosti, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více nemovitostí vyberete pomocí Ctrl+označení nemovitosti).

Parametry pro generování

Měsíc - zvolte měsíc, do kterého se předpis vytvoří

Předpisy - vyberte, pro které předpisy budou úroky vypočítány

Datum od/Datum do - pro pozdě uhrazené tímto určujete datum úhrady. Pro neuhrazené předpisy je to období, za které mají být úroky počítány a započítají se k dnešnímu dni neuhrazený předpis či jeho část předpisu.

Jak to funguje?

Nastavení složek

modul SPRÁVCE->Nastavení->Výchozí hodnoty

Předpis na úroky a poplatky vzniká po vygenerování jako nový samostatný předpis do vybraného měsíce. Protože takto je potřeba mít v jednom měsíci dva předpisy (běžný=na pravidelné měsíční platby a předpis na úroky a poplatky), lze toho docílit jen v případě, že předpis na úroky a poplatky vznikne v tzv. sadě předpisů. Aby tyto sady nemusel správce zakládat v každé nemovitosti zvlášť, je možné ve Výchozích hodnotách předem nadefinovat sadu předpisů a zároveň složky předpisu. V modulu Správce->Nastavení->Výchozí hodnoty jsou hodnoty již systémově přednastaveny.

V momentě generování předpisů na úroky a poplatky se automaticky vytvoří v nemovitosti složka předpisu zde nadefinovaná a zároveň i zde nadefinovaná sada předpisu. Složky předpisu budou také zaevidovány mezi složky předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu, Sady předpisů budou zaevidovány mezi sady v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů.

Nastavení sazby

modul Nemovitost->Nastavení->Nemovitost->Příslušenství

Nastavení sazby pro výpočet provedete pro konkrétní nemovitosti v modulu Nemovitost->Nastavení->záložka Nemovitost->podzáložka Příslušenství.

V úpravě sady předpisu (Nastavení->Sady předpisů) lze ovlivnit jakým způsobem bude vytvořený předpis na příslušenství zaokrouhlen (zaokrouhlen dle nastavení zaokrouhlování předpisů na nemovitosti nebo nezaokrouhlovat).

1. Výpočet pro vybrané vlastníky v nemovitosti (modul NEMOVITOST)

1.1 Přehled výpočtu úroků a poplatků

modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemníci->Vlastníci/Nájemníci->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Zde lze vytvořit sestavu s vyčíslenými úroky a poplatky za vybrané vlastníky/nájemníky (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více vlastníků/nájemníků, volbou Vše zahrnete všechny vlastníky/nájemce) (4). Pro výpočet je třeba zadat období, za které mají být úroky a poplatky vypočítány (5).

1.2 Generování předpisu

Na úroky a poplatky lze vlastníkům vytvořit předpisy úhrad v modulu NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci->Další->Generovat předpisy na příslušenství či ve Finance-Předpisy-nabídka pro generování. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis (6) a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány. (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více vlastníků/nájemníků, volbou Vše zahrnete všechny vlastníky/nájemníky)(5)

1.3 Vygenerované předpisy

Vygenerované předpisy naleznete mezi ostatními předpisy v modulu NEMOVITOST->Finance->Předpisy. Po kliknutí na částku předpisu se objeví informace z jakých složek předpisu je složen (2). Dále po otevření předpisu (pr.tlačítko myši-Otevřít nebo 2x kliknout na řádek) je u jednotlivých řádků nejen informace o složce předpisu a částce, ale na začátku řádků je zvýrazněna tužka, v které je poznámka s podrobnostmi o způsobu výpočtu úroku či poplatku (3).

2. Výpočet pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí (modul SPRÁVCE)

2.1 Přehled výpočtu úroků a poplatků

Úroky a poplatky lze vypočítat hromadně za všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí správce a to v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků. (před vytvořením výstpu označte nemovitosti pomocí Ctrl+označení řádku nemovitostí nebo ve výstupu pomocí volby Vše zahrnete všechny nemovitosti)

2.2 Generování předpisů

Předpisy na úroky a poplatky na jednotlivé vlastníky vybraných nemovitostí lze vytvořit hromadně v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpisy v jednotlivých nemovitostech a období, za které budou úroky/poplatky vypočítány (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více nemovitostí, volbou Vše zahrnete všechny nemovitosti).

Generované předpisy jsou evidované v jednotlivých nemovitostech a platí pro ně to samé co v kapitole 1.3.

3. Výpočet pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka (modul CRM)

Stejně jako je možno pracovat s úroky a poplatky hromadně za správce, lze takto pracovat s úroky a poplatky za zákazníka:

1. Výpočet úroků a poplatků - modul CRM->CRM->Nemovitosti->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

2. Generování předpisů - modul CRM->CRM->Další->Generovat předpisy na příslušenství


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)