Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Úroky a poplatky z prodlení

Úroky/poplatky z prodlení jsou Domsysem nazývány příslušenství. Domsys umožňuje vytvořit výstup s přehledem výpočtu úroků/poplatků pro vlastníky/nájemce nebo můžete na výše úroků/poplatků vygenerovat předpisy plateb.

Výpočet úroků/poplatků/ z prodlení úhrady nájmu či služeb je automaticky dle aktuálních platných právních předpisů pro daná období. Jejich výši můžete změnit v modulu Nemovitost->Nastavení->záložka Nemovitost->podzáložka Příslušenství.

Výpočet úroků/poplatků z prodlení

Pro dlužné či opožděně uhrazené předpisy je možnost výpočtu úroků/poplatků aniž by bylo potřeba na ně vytvářet předpisy.

Do výstupu jsou zahrnuty předpisy, ke kterým za zvolené období ještě nebyl vytvořen předpis na příslušenství.

Výstup s výpočty úroků a poplatků lze provést v aplikaci Domsys na více místech a to:

Výstup výpočtů úroků a poplatků pro konkrétní vlastníky/nájemníky

Modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemníci-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Výpočet lze provést pro jednoho či více vybraných vlastníků/nájemců (výběr provedeme pomocí Ctrl + označení jmen)

Filtr záznamů

Vybrané – uveden počet označených nemovitostí

Vše – předpisy budou vygenerované všem nemovitostem daného správce

Parametry sestavy

Předpisy - vyberte, pro které předpisy budou úroky vypočítány

Vždy na nové stránce – určíte, zda pro každého vlastníka/nájemníka bude výpočet na samostatné stránce.

Datum od/Datum do – pro pozdě uhrazené tímto určujete datum úhrady. Pro neuhrazené předpisy je to období, za které mají být úroky počítány a započítají se k dnešnímu dni neuhrazený předpis či jeho část předpisu.

Stejným způsobem lze vytvořit výstup s výpočty za nemovitosti správce či zákazníka:

Pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí

Modul SPRÁVCE->Správce->Nemovitost-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka

Modul CRM-> Nemovitosti-> Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Generování předpisů na příslušenství (úroky a poplatky z prodlení)

Generování předpisů lze provést v aplikaci Domsys na více místech a to:

Pro vybrané vlastníky/nájemníky v konkrétní nemovitosti

Na úroky a poplatky lze vlastníkům vytvořit předpisy úhrad v modulu NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci->Další->Generovat předpisy na příslušenství či ve Finance-Předpisy-nabídka pro generování. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány. (v případě generování jen vybraným vlastníkům/nájemcům, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více vlastníků/nájemníků vyberete pomocí Ctrl+označení vlastníka/nájemníka)

Pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí

Na úroky a poplatky lze všem vlastníkům/nájemníkům ve vybraných nemovitostech vytvořit předpisy úhrad v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány (v případě generování jen za vybrané nemovitosti, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více nemovitostí vyberete pomocí Ctrl+označení nemovitosti).

Pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka

Na úroky a poplatky lze všem vlastníkům/nájemníkům ve vybraných nemovitostech pod zákazníkem vytvořit předpisy úhrad v modulu CRM->CRM->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány (v případě generování jen za vybrané nemovitosti, je třeba je před generováním vybrat-označit. Více nemovitostí vyberete pomocí Ctrl+označení nemovitosti).

Parametry pro generování

Měsíc - zvolte měsíc, do kterého se předpis vytvoří

Předpisy - vyberte, pro které předpisy budou úroky vypočítány

Datum od/Datum do - pro pozdě uhrazené tímto určujete datum úhrady. Pro neuhrazené předpisy je to období, za které mají být úroky počítány a započítají se k dnešnímu dni neuhrazený předpis či jeho část předpisu.

Jak to funguje?

Nastavení složek

modul SPRÁVCE->Nastavení->Výchozí hodnoty

Předpis na úroky a poplatky vzniká po vygenerování jako nový samostatný předpis do vybraného měsíce. Protože takto je potřeba mít v jednom měsíci dva předpisy (běžný=na pravidelné měsíční platby a předpis na úroky a poplatky), lze toho docílit jen v případě, že předpis na úroky a poplatky vznikne v tzv. sadě předpisů. Aby tyto sady nemusel správce zakládat v každé nemovitosti zvlášť, je možné ve Výchozích hodnotách předem nadefinovat sadu předpisů a zároveň složky předpisu. V modulu Správce->Nastavení->Výchozí hodnoty jsou hodnoty již systémově přednastaveny.

V momentě generování předpisů na úroky a poplatky se automaticky vytvoří v nemovitosti složka předpisu zde nadefinovaná a zároveň i zde nadefinovaná sada předpisu. Složky předpisu budou také zaevidovány mezi složky předpisu v modulu Nemovitost->Nemovitost->Složky předpisu, Sady předpisů budou zaevidovány mezi sady v modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů.

Nastavení sazby

modul Nemovitost->Nastavení->Nemovitost->Příslušenství

Nastavení sazby pro výpočet provedete pro konkrétní nemovitosti v modulu Nemovitost->Nastavení->záložka Nemovitost->podzáložka Příslušenství.

V úpravě sady předpisu (Nastavení->Sady předpisů) lze ovlivnit jakým způsobem bude vytvořený předpis na příslušenství zaokrouhlen (zaokrouhlen dle nastavení zaokrouhlování předpisů na nemovitosti nebo nezaokrouhlovat).

1. Výpočet pro vybrané vlastníky v nemovitosti (modul NEMOVITOST)

1.1 Přehled výpočtu úroků a poplatků

modul NEMOVITOST->Vlastníci/Nájemníci->Vlastníci/Nájemníci->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

Zde lze vytvořit sestavu s vyčíslenými úroky a poplatky za vybrané vlastníky/nájemníky (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více vlastníků/nájemníků, volbou Vše zahrnete všechny vlastníky/nájemce) (4). Pro výpočet je třeba zadat období, za které mají být úroky a poplatky vypočítány (5).

1.2 Generování předpisu

Na úroky a poplatky lze vlastníkům vytvořit předpisy úhrad v modulu NEMOVITOST->Vlastníci->Vlastníci->Další->Generovat předpisy na příslušenství či ve Finance-Předpisy-nabídka pro generování. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpis (6) a období, za které budou úroky a poplatky vypočítány. (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více vlastníků/nájemníků, volbou Vše zahrnete všechny vlastníky/nájemníky)(5)

1.3 Vygenerované předpisy

Vygenerované předpisy naleznete mezi ostatními předpisy v modulu NEMOVITOST->Finance->Předpisy. Po kliknutí na částku předpisu se objeví informace z jakých složek předpisu je složen (2). Dále po otevření předpisu (pr.tlačítko myši-Otevřít nebo 2x kliknout na řádek) je u jednotlivých řádků nejen informace o složce předpisu a částce, ale na začátku řádků je zvýrazněna tužka, v které je poznámka s podrobnostmi o způsobu výpočtu úroku či poplatku (3).

2. Výpočet pro všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí (modul SPRÁVCE)

2.1 Přehled výpočtu úroků a poplatků

Úroky a poplatky lze vypočítat hromadně za všechny vlastníky vybraných spravovaných nemovitostí správce a to v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků. (před vytvořením výstpu označte nemovitosti pomocí Ctrl+označení řádku nemovitostí nebo ve výstupu pomocí volby Vše zahrnete všechny nemovitosti)

2.2 Generování předpisů

Předpisy na úroky a poplatky na jednotlivé vlastníky vybraných nemovitostí lze vytvořit hromadně v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti->Další->Generovat předpisy na příslušenství. V parametrech je potřeba nastavit měsíc, do kterého se vytvoří předpisy v jednotlivých nemovitostech a období, za které budou úroky/poplatky vypočítány (pomocí Ctrl+označení řádku lze vybrat více nemovitostí, volbou Vše zahrnete všechny nemovitosti).

Generované předpisy jsou evidované v jednotlivých nemovitostech a platí pro ně to samé co v kapitole 1.3.

3. Výpočet pro všechny vlastníky vybraných nemovitostí zákazníka (modul CRM)

Stejně jako je možno pracovat s úroky a poplatky hromadně za správce, lze takto pracovat s úroky a poplatky za zákazníka:

1. Výpočet úroků a poplatků - modul CRM->CRM->Nemovitosti->Výstupy->Výpočet úroků a poplatků

2. Generování předpisů - modul CRM->CRM->Další->Generovat předpisy na příslušenství


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)