Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Vytvoření přístupu

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé  - zde zakládáte a spravujete uživatele, kteří budou mít oprávnění pracovat v aplikaci. Uživatele založte pomocí Nový uživatel.

Přístup uživatelům umožňujete pomocí role, v které definujete způsob přístupu do jednotlivých modulů, nabídek a záložek.

Role vytváříte v modulu Správce->Oprávnění->Role. Více o nastavení role najdete v tomto článku: Role pro nastavení práv

Uživatel, který má přístup do aplikace má možnost se přihlašovat pomocí dvoufázového ověření, které je vyšším zabezpečením uživatelského účtu pomocí kódu z mobilní aplikace (potřebné nastavení provede uživatel v Nastavení uživatele, které je dostupné v pravém horním rohu aplikace v ikoně "tří teček").

Vytvoření přístupu pro pracovníky

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé

Pro pořízení přístupu nového zaměstnance (uživatele) je třeba založit nového uživatele. Uživatelem je osoba, která má mít přístup do aplikace Domsys.

Pro zřízení přístupu je třeba vyplnit:

Záložka Obecné - Příjmení a jméno -  vyplňte jméno

Záložka Rozšíření – Mobil – vyplňte telefonní číslo (tento údaj je možné zobrazit v tiskových výstupech)

Záložka Přístupy: 

Umožnit přihlášení – zadáme ANO 

Přihlašovací jméno (email) – zadáme mail (tento mail je možné zobrazit v tiskových výstupech).  Na tento e-mail přijde uživateli informace o přihlašovacích údajích. 

Role oprávnění - zde vyberte roli, kterou řeknete k jakým úkonům bude mít uživatel oprávnění. Vyberte ze systémových rolí nebo z rolí vámi vytvořených. Nové role můžete vytvořit v modulu Správce->Oprávnění->Role 

Informovat nového uživatele - použijete-li Ano, bude uživatel informován e-mailem o nově zřízeném přístupu a přihlašovacích údajích

Nastavení oprávnění konkrétnímu uživateli

Modul SPRÁVCE->Oprávnění->Uživatelé->Nastavení oprávně

Uživateli je potřeba pomocí Role určit jeho práva pro práci s Domsysem. V kartě uživateli určíte výchozí roli.

Dále je možné přímo pro uživatele přístup blíže specifikovat pro jednotlivé moduly (1) a nemovitosti (2), v případě potřeby umožnit přístup jen do určitých nemovitostí.

Zde lze použít k nastavení přístupu již přednastavené systémové role či role vlastní (nastavení rolí je řešeno v článku Role pro nastavení práv).

Systémové role:

Administrátor - plně oprávněný pracovník (vedoucí, IT specialista...) , má přístup do všech modulů a menu - včetně možnosti vlastního nastavování Oprávnění (přístupů) do Domsysu

Řešitel - uživatel programu

Oprávnění lze specifikovat nastavit těmito způsoby:

1. Přenastavení rolí

Zde je možné změnit role individuálně pro vybrané moduly či nemovitosti. Takto změněné role budou mít přednost před výchozí vybranou rolí v nastavení přístupu uživatele.

Na záložce Obecné je možné změnit role pro konkrétní moduly a na záložkách Modul NEMOVITOST, TZB a HELPDESK je možné při přístupu ke všem nemovitostem změnit roli pro vybrané nemovitosti. Výběr nemovitostí provedete přesunutím do individuálního oprávnění a to kliknutím na šipku u požadované nemovitosti. Změnu role provedete po kliknutí na tlačítko Role na řádku nemovitosti.

2. Přístup jen pro vybrané nemovitosti

Má-li mít uživatel přístup jen na vybrané nemovitosti, je třeba na záložce Obecné u požadovaných modulů nastavit přístup k nemovitostem kliknutím na Vybrané a na záložce vybraného modulu provést výběr nemovitosti přesunutím do individuálního oprávnění a to kliknutím na šipku u požadované nemovitosti. I u takto vybraných nemovitostí lze přenastavit jinou roli pro přístup než je nastavena u uživatele jako výchozí. Změnu role provedete po kliknutí na tlačítko Role na řádku nemovitosti.

3. Přístup k dokumentům a nástrojům

Na záložce Dokumenty a Nástroje lze nastavit přístup k těmto údajům jen pro konkrétní místa. Jedná se o nastavení přístupu k dokumentům v Aktovce, Štítkům, Úkolům a Poznámkám, které jsou k dispozici na každém řádku v Domsys.

Přehled oprávnění

Pro kontrolu správného nastavení oprávnění uživatele lze vytvořit přes pravé tlačítko myši Přehled oprávnění uživatele.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)