Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Aktualizováno 5 months ago od Vaňková

Vlastník/nájemce nemůže mít více než jeden předpis v jedné sadě předpisů. Všechny obvyklé předpisy se automaticky vytváření v sadě předpisů "Běžná", kterou není třeba vytvářet.

Chcete-li vlastníkovi/nájemci do stejného měsíce vytvořit další samostatný předpis, je třeba k tomu použít nástroj Sady předpisů.

Sady předpisů jsou efektivním a transparentním nástrojem, jak vytvořit vlastníkovi/nájemci více předpisů v jednom měsíci. 

Sada předpisů je vhodným způsobem, jak odděleně vytvořit předpis na kauce, zálohy placené odděleně od nájmu atd.. Stačí si vytvořit Sadu předpisů například: Kauce apod..

Další použití je také pro úroky z prodlení, nedoplatek/přeplatek z vyúčtování - pro tyto účely Domsys má sady přednastaveny. Toto výchozí nastavení lze změnit.

Jak vytvořit předpis v sadě?

1. Vytvoření sady

V modulu Nemovitost->Nastavení->Sady předpisů založte pomocí Nová sada předpisů či ikonou + sadu.

Název - sadu nazvěte. Tento název se bude u každého vytvořeného předpisu v sadě objevovat a budete moci pomocí jej předpisy vyfiltrovat.

Specifický symbol - zadejte specifický symbol, který bude uveden u informace k platbě daného předpisu či vyúčtování. Zadá-li vlastník/nájemce tento specifický symbol k platbě, bude Domsys automaticky vědět, že se jedná o platbu určenou např. na úhradu nedoplatku z vyúčtování.

Účet - zvolte účet, na který mají být předpisy v dané sadě hrazeny.

Zobrazit ve vyúčtování neuhrazené předpisy této sady neovlivněné vyúčtováním - volba je výchoze přednastavena. Nastavte Ne jen v případě, že neuhrazené předpisy vytvořené v této sadě nemají být uvedeny ve výstupu vyúčtování v tabulce Neuhrazené položky do konce roku .... neovlivněné vyúčtováním.

Zaokrouhlovat předpisy - Volba výchoze přednastavena. Ne - Nastavíte, je-li potřeba vytvářet předpisy v této sadě nezaokrouhlené (například Příslušenství - úroky/poplatky). Ano - Předpisy budou zaokrouhleny při generování i při ruční úpravě dle nastavení nemovitosti (zaokrouhlení nastavujete v Nastavení->Nemovitost->Předpisy)

Tisknout jako - vyberte jak se bude výstup předpis jako faktura jmenovat

Exportovat do účetnictví jako- zvolte jako jaký doklad má být do účetnictví exportován předpis v této sadě. Nastavení platí pro účetní programy, kde je podporován import předpisů jako faktur (např. Pohoda).

záložka Předpis jako faktura

Toto nastavení je určeno jen pro ty, kteří předpisy číslují, aby z nich bylo možné vytvořit výstup daňového dokladu.

Číselná řada - lze vybrat odlišná číselná řada od běžných předpisů. Nastavení číselných řad upřesníte v úpravě konkrétního nájemce.

Více o číselných řadách pro předpis naleznete v článku Číselné řady .

2. Vytvoření předpisu

Předpis lze vytvořit jednorázově ručně nebo automaticky pro opakované předpisy.

Ruční vytvoření

Ruční vytvoření se hodí např. pro zaevidování starého dluhu evidovaného jinak než v Domsys a to např. při přechodu na Domsys.

Ve Finance->Předpisy zvolte volbu Nový předpis plateb.

Zvolte měsíc, do kterého má být předpis vytvořen, vlastníka/nájemce a složky předpisu, kterým určete požadovanou výši a uložte.

Takto vytvořte vlastníkovi/nájemci tolik předpisů kolik potřebujete. Transakce (úhrady) od vlastníků/nájemců budou při importu výpisu na tyto předpisy párovány dle shody variabilního symbolu a specifického symbolu určeného na sadě předpisu nebo transakce (úhrady) můžete napárovat na předpis ručně.

Automatické vytvoření

Potřebujete vlastníkům/nájemcům předepsat něco samostatně a přitom pravidelně? (např. odděleně zálohy na služby od nájmu atd.)

Nastavte na požadovaných složkách předpisů, které mají být zahrnuty do samostatného předpisu, sadu předpisu na záložce Rozšířené.

Tímto nastavením Domsys automaticky ví, že mimo běžného předpisu vytvoří vlastníkům/nájemcům přiřazeným ke složkám také předpis další v požadované sadě.

Nastavení výše složky předpisů do předpisu provedete běžným způsobem - viz. článek Složka předpisu.

Předpis se automaticky vytvoří generováním. Ve Finance->Předpisy zvolte Generovat předpisy plateb, kde stačí určit požadovaný měsíc. Budou vytvořeny všechny předpisy dle nastavení složek.

Takto vytvořte vlastníkovi/nájemci tolik předpisů kolik je pro něj nastaveno. Transakce (úhrady) od vlastníků/nájemců budou při importu výpisu na tyto předpisy párovány dle shody variabilního symbolu a specifického symbolu určeného na sadě předpisu nebo transakce (úhrady) můžete napárovat na předpis ručně.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)