Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Přefakturace nákladů dle nastavení

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Funkce přefakturace umožní automaticky vystavit na nájemce/vlastníky samostatné faktury vydané v modulu Nemovitost->Finance->Doklady a to na částky vypočítané dle nastavených parametrů pro přefakturaci.

Jak parametry nastavit?

Pro přefakturování nákladů je třeba, aby v nemovitosti existovala složka předpisu, které budou přiřazeny jednotky (obvykle složka předpisu bude typu Jiná, kdy v průběhu roku nebudou na náklady placeny zálohy a nájemcům/vlastníkům budou pouze vystavovány faktury na přefakturované náklady).

V modulu Nemovitost -> Nemovitost -> Složky předpisu konkrétní složku otevřete pomocí tlačítka Otevřít či dvakrát klikněte na řádku složky. V horní nabídce klikněte na Parametry přefakturace. Parametry přefakturace naleznete také v nabídce pravého tlačítka myši na složce předpisu.

Zde je uveden seznam nájemců přiřazených jednotek ke složce. Každému nájemci je možné určit způsob přefakturace s konkrétní výší (procento z nákladu, fixní částka, kdy u plátců DPH je částka bez DPH, nepřefakturovat či přefakturovat dle podlahové plochy-myšleno podlahovou plochou evidovanou u jednotky).

.

Způsob přefakturace lze nastavit také hromadně a po té každému nájemci/vlastníkovi doplnit konkrétní výši.

Vystavení faktur

Samotné faktury vystavíte v modulu Nemovitost - Finance - Doklady, kde vyberte Nový vydaný doklad-přefakturace.

Vyplňte základní údaje. Náklad bude přefakturován nájemcům/vlastníkům, kteří jsou platní v zadaném období přefakturace.

Číselné řady vytvoříte v modulu Nemovitost či CRM -> Nastavení -> Číselné řady (pomůže Vám i článek Číselné řady ).

Na straně položek vyberte složky předpisu, v rámci kterých je třeba přefakturaci provést a ke každé doplňte požadovanou celkovou částku (u plátců DPH je částka bez DPH a u položky určíte sazbu DPH), která má být dle parametrů nájemcům/vlastníkům přefakturována.

Před uložením na záložce Seznam dokladů naleznete seznam dokladů, které budou po uložení vytvořeny. Výpočet je upraven také poměrem období, za které nájemce byl v jednotce platný jen po část měsíce.

Na záložce Text uveďte text, který bude uveden nad položkami faktury. Text lze doplňovat pomocí šablon textu (šablony vytvoříte v modulu Správce -> Nastavení -> Textové šablony, kde vytvoříte šablonu typu Doklad).

Uložením se vytvoří doklady na jednotlivé konkrétní nájemce/vlastníky.

Doklad si můžete prohlédnout, stáhnout, vytisknout či rovnou zaslat v nabídce Výstupy.

.

Vytvořením faktur ponížíte evidovaný náklad na zvolené složce předpisu. Přehledně zobrazíte ve Finance->Náklady složek.

Jak doklady hromadně odeslat?

Doklady můžete odeslat všem nájemcům/vlastníkům, kteří jsou pro tento účel označeni.

Nastavení nájemce/vlastníka

V modulu Nemovitost->Nájemce/Vlastník upravte vybraného nájemce/vlastníka pomocí Upravit.

Odpovědným osobám v Akce - Vlastnosti odp. osoby určete, že mají být příjemci faktur.

Na záložce Předpis jako faktura zvolte kanály, kterými mají být doklady odesílány.

E-mail - výstup dokladu bude odeslán všem označeným odpovědným osobám na jejich e-mail.

Pošta - pro tento kanál je třeba do Domsys uložit registrační údaje pro službu České pošty (více naleznete v článku Zasílání dokumentů ). Doklady budou tak odeslány na korespondenční adresy označených odpovědných osob vlastníků/nájemců.

Odeslání dokladů

Ve Finance-Doklady označte požadované doklady k odeslání a zvolte Další-Odeslat doklady

Před odesláním zvolte:

1. Vaši identitu, pokud má být jiná než výchozí. Identity vytváříte v nastavení uživatele (ikona tří teček). Identita vám pomůže vystupovat vůči příjemci např. pod jiným e-mailem.

2. Stejně jako identitu zvolte podpis. Podpisy také vytváříte v nastavení uživatele.

3. Šablonu s průvodním textem do e-mailu. Nabízené šablony vytvoříte v modulu Správce->Nastavení->Textové šablony

Pro odeslání zvolte Odeslat (během následujících 10 minut můžete zprávy zrušit v Komunikace-Odeslaná pošta) či Odeslat bez čekání (zpráva je odeslána okamžitě).

Odeslané zprávy naleznete v Odeslané poště
V modulu Nemovitost->Komunikace-> Odeslaná pošta jsou uvedeny odeslané zprávy za konkrétní nemovitost.
V modulu Správce - Komunikace - Odeslaná pošta jsou uvedeny všechny odeslané zprávy, které byly správcem odeslány.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)