Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Porovnání exportů/importů do/z účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Předkontace

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Konto vlastníka/nájemce

Každý vlastník/nájemce má své virtuální konto, které funguje obdobně jako peněženka, chcete-li.

Úhrada přijatá od vlastníka/nájemce je příjmem na jeho kontě. Při párování platby k předpisům dojde k čerpání (výdaji) z konta na konkrétní položky předpisu. Z toho plyne, že konto se prakticky nemůže dostat do mínusu. Do mínusu se dostane jen v případě, že vlastníkovi vyplatíte peníze, na které neměl nárok. Jedná se v zásadě vždy o chybný stav.

Přijaté úhrady od vlastníků/nájemců jsou párovány v transakcích pořízených v Finance->Banka/Pokladna. Zde k částce úhrady přiřazujete předpisy, které mají být uhrazeny. Úhrada předpisu může být jen do neuhrazené výše předpisy. Tedy k předpisu nelze napárovat vyšší částka než je dlužná. Předpis nelze přeplatit. Zaplatí-li vlastník/nájemce vyšší částku, pak je třeba přiřadit některý z dalších neuhrazených předpisů nebo "přeplatek" ponechat na kontě. Částka bude ponechána na kontě v případě, že bude uvedena jako kladná v údaji "Bilance".

Způsob zpracování úhrady od vlastníka/nájemce je popsán v tomto článku: ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.
Domsys nabízí předpisy, na které je možné platbu napárovat a to dle pravidel, které nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Předpisy.

Pokud má vlastník/nájemce zůstatek na kontě (úhrady nepřiřazené k předpisům), můžete jej použít k úhradě dalšího (budoucího) předpisu nebo neuhrazených předpisů v minulosti. Poznámka: Přeplatky na konto (do "peněženky") mohou vznikat např. pravidelnými platbami vyššími než je výše předpisu.

Informace o aktuální výši konta jednotlivých vlastníků/nájemců je k dispozici v Vlastníci/Nájemci->sloupec Konto. 

Po rozkliknutí vlastníka/nájemce a kliknutím na výši konta, která je uvedena vpravo nahoře (či použitím záložky Konto) jsou k dispozici jednotlivé pohyby na konkrétním kontu. 

Pohyby, které mají u sebe ikonu zámku, jsou pohyby vzniklé při zpracování transakcí a lze je upravit jen úpravou konkrétní transakce. Řádky, které nemají ikonu zámku jsou pohyby provedené ručně a lze je smazat pomocí tlačítka Smazat.

Zůstatek Konta lze použít k úhradě neuhrazeného předpisu a to dvěma způsoby:

(takovéto úhrady jsou úhrady provedené ručně a jsou to právě ty, které lze z pohybů na kontu smazat)

  • V nabídce Finance->záložka Předpisy je, v případě kladného zůstatku na kontě, vpravo u dlužné částky předpisu tlačítko Uhradit z konta. U požadovaného dlužného předpisu klikněte na Uhradit z konta a určete částku, která má být z konta použita na úhradu předpisu.
  • V nabídce Vlastníci/Nájemci->záložka Konto vyberte konkrétního vlastníka/nájemce a pomocí tlačítka Uhradit z konta uhraďte požadovaný předpis v požadované částce.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)