Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Konto vlastníka/nájemce

Každý vlastník/nájemce má své virtuální konto, které funguje obdobně jako peněženka, chcete-li.

Úhrada přijatá od vlastníka/nájemce je příjmem na jeho kontě. Při párování platby k předpisům dojde k čerpání (výdaji) z konta na konkrétní položky předpisu. Z toho plyne, že konto se prakticky nemůže dostat do mínusu. Do mínusu se dostane jen v případě, že vlastníkovi vyplatíte peníze, na které neměl nárok. Jedná se v zásadě vždy o chybný stav.

Přijaté úhrady od vlastníků/nájemců jsou párovány v transakcích pořízených v Finance->Banka/Pokladna. Zde k částce úhrady přiřazujete předpisy, které mají být uhrazeny. Úhrada předpisu může být jen do neuhrazené výše předpisy. Tedy k předpisu nelze napárovat vyšší částka než je dlužná. Předpis nelze přeplatit. Zaplatí-li vlastník/nájemce vyšší částku, pak je třeba přiřadit některý z dalších neuhrazených předpisů nebo "přeplatek" ponechat na kontě. Částka bude ponechána na kontě v případě, že bude uvedena jako kladná v údaji "Bilance".

Po rozkliknutí uloženého řádku úhrady, na záložce Pohyby na kontě, se zobrazí přesné zpracování platby a to i s přiřazením na jednotlivé složky předpisu.

Způsob zpracování úhrady od vlastníka/nájemce je popsán v tomto článku: ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.
Domsys nabízí předpisy, na které je možné platbu napárovat a to dle pravidel, které nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Předpisy.

Pokud má vlastník/nájemce zůstatek na kontě (úhrady nepřiřazené k předpisům), můžete jej použít k úhradě dalšího (budoucího) předpisu nebo neuhrazených předpisů v minulosti. Poznámka: Přeplatky na konto (do "peněženky") mohou vznikat např. pravidelnými platbami vyššími než je výše předpisu.

Informace o aktuální výši konta jednotlivých vlastníků/nájemců je k dispozici v Vlastníci/Nájemci->sloupec Konto. 
Na detailní pohyby v rámci konta vlastníka/nájemce se můžete podívat ze dvou míst:
  1. Po rozkliknutí vlastníka/nájemce a kliknutím na výši konta, která je uvedena vpravo nahoře (či použitím záložky Konto) jsou k dispozici jednotlivé pohyby na konkrétním kontu. 
  1. Ve Vlastníci/Nájemci zvolte záložku Konto a vyberte konkrétního vlastníka/nájemce.

.

Zobrazí se podrobné pohyby na kontě. Pohyby, které mají u sebe ikonu zámku, jsou pohyby vzniklé při zpracování transakcí a lze je upravit jen úpravou konkrétní transakce. Řádky, které nemají ikonu zámku jsou pohyby provedené ručně a lze je smazat pomocí tlačítka Smazat.

K čemu lze použít zůstatek konta?
  1. do vyúčtování

Stav konta k 31.12. může být zahrnut do vyúčtování jako platba navíc. Toto nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Vyúčtování.

  1. z konta můžete uhradit neuhrazený předpis

Doporučené postupy:

  • Zjistíte-li, že z přijaté platby zůstala částka na kontě a nemáte ještě daný rok vyúčtovaný, pak nejlepším způsobem je platbu upravit a potřebný měsíc přiřadit.
  • Použití konta na úhradu předpisů můžete provést také přes interní účet (v Nastavení-Účty vytvořte nový účet typu interní) a to ve Finance-Interní, kde vytvoříte např. platbu na vrácení částky z konta a platbu na úhradu předpisu.

příklad:

Další možné postupy:

(takovéto úhrady jsou úhrady provedené ručně a jsou to právě ty, které lze z pohybů na kontu smazat)

  • V nabídce Finance->záložka Předpisy  je, v případě kladného zůstatku na kontě, vpravo u dlužné částky předpisu tlačítko Uhradit z konta. U požadovaného dlužného předpisu klikněte na Uhradit z konta a určete částku, která má být z konta použita na úhradu předpisu.
  • V nabídce Vlastníci/Nájemci->záložka Konto vyberte konkrétního vlastníka/nájemce a pomocí tlačítka Uhradit z konta uhraďte požadovaný předpis v požadované částce.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)