Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Aktualizováno 4 years ago od Vaňková

Principy zpracování dokladů jsou totožné jako jejich zpracování v modulu Nemovitost. Proto můžete nahlédnout i do tématických článků v Centru podpory:

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

V modulu CRM je možné náklady z evidovaných dokladů přiřazovat ke konkrétním nemovitostem přiřazeným k zákazníkovi. Můžete je tedy na jednom místě jednoduše zpracovávat.

Modul CRM->Finance->Doklady

Domsys umožňuje pohodlnou evidenci všech dokladů (faktur). U takto evidovaných dokladů budete mít také jednoduše přehled o jejich úhradách.

Doklady pořídíte pomocí Nový přijatý doklad / Nový vydaný doklad / Nový interní doklad.

Interní doklad je možné použít v případě, kdy je potřeba zaevidovat skutečný náklad, na který je vystaven doklad jiný než faktura a je zároveň třeba evidovat jeho úhradu - například mzdy vyplácené na základě smluv či zálohy, které jsou placeny dodavatelům na základě splátkového kalendáře či zálohového listu.

Každý evidovaný doklad můžete měnit na jiný typ a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši - Změna typu.

Pro pořízení dokladu použijte tlačítko Nový doklad

Vyplňte údaje do dokladu:

Vyberte nemovitost - patří-li celý náklad z dokladu pouze jedné konkrétní nemovitosti, vyberte zde nemovitost.

Dále používáte-li číselné řady pro doklady, vyberte ji pomocí Vyberte čís. řadu, kde je již uvedena Vámi zadaná číselná řada jako výchozí a můžete ji změnit (číselné řady pořízujete v modulu CRM->Nastavení->Číselné řady).

Chcete-li označit doklad jako opravný daňový doklad, použijte k tomu přepínač Faktura/Opravný daňový doklad.

Datum – zadejte

Dodavatel/Odběratel – začněte psát a “našeptávač začne nabízet názvy uložených dodavatelů/odběratelů“ nebo použijte ikonu panáčka pro výběr či zadání nového. Je-li odběratelem nájemce některého ze spravovaných nemovitostí, budou zde k výběru. V případě, že není nájemcem, je potřeba stejně jako dodavatele založit v adresáři v modulu Správce – příště se Vám zde již bude nabízet.

Název – zadejte popis dokladu

Text dokladu – je-li potřeba více doklad popsat, můžete zde

Var. Symbol – zadejte a pomocí ikony tří teček můžete zadat také konstantní a specifický symbol

Částka – zadejte částku (pro zadání částky a DPH, použijte ikonu knihy). Zadáváte-li doklad s DPH, bude celková částka na levé straně spočítána jako součet jednotlivých částek zadaných do složek na pravé straně.

V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Klikněte na ikonu +. Máte-li vybranou nemovitost v záhlaví dokladu, vyberte zde pro ni složky a zadejte částky nákladů.

Patří-li náklad z dokladu více nemovitostem (není tedy vybrána nemovitost v záhlaví dokladu), klikněte na ikonu + a náklad rozčleňte do jednotlivých nemovitostí a složek dle potřeb.

TIP: chcete evidovat také náklady, které nemají platit nájemci (např. oprava střechy), ale potřebujete o nich v konkrétních domech vědět?
Použijte k tomu evidenční složky. Přečtěte si článek: Evidence ostatních nákladů

Doklad lze také uložit bez přiřazení ke složkám – v tomto případě nebude částka dokladu počítána do žádné nemovitosti jako náklad.

Zadané náklady budou také zaevidovány u konkrétních nemovitostí. Náklady najdete v modulu Nemovitost->Finance->Náklady složek.

Takto evidované doklady v modulu CRM můžete hradit transakcemi evidovanými ve Finance->Banka/Poklad a můžete na ně vytvářet platební příkazy. Budete mít k dispozici veškeré informace o dokladech. O úhradách a příkazech se více dozvíte zde: Účty/pokladny - evidence plateb (modul CRM) .

Doklady můžete jednoduše schvalovat pomocí schvalovacích procesů, o kterých se více dozvíte v článku Schvalovací procesy


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)