Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Předpis jako faktura vydaná

Základním požadavkem na úhradu od vlastníka/nájemce je v Domsysu předpis. K těmto předpisům jsou dále párovány přijaté platby. Z nezaplacených předpisů vycházejí dlužníci apod. Tvorba předpisů je vysvětlena v článku Předpis plateb.

Vytvořený předpis však lze vytisknout jako fakturu (fakturu vytisknete v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy->Výstupy->Tisk předpisu jako faktury).

Je-li předpis záporný a potřebujete, aby tištěný dokument byl nazván Opravný daňový doklad, jednoduše použijte u předpisu Upravit a určete, že doklad má být označen jako Opravný daňový doklad. Takto nastavený předpis bude označen patřičnou ikonou a výstup bude s požadovaným názvem dokladu.V úpravě předpisu lze pro opravný daňový doklad doplnit údaj o původním daňovém dokladu, který bude uveden na tištěném dokumentu.

Aby tištěné faktury-daňové doklady mohly být číslované, je třeba nastavit u vlastníka/nájemce číslování samotných předpisů.Toto uděláte ve dvou základních krocích:

1. Založte číselnou řadu, která bude používaná pro předpisy - založení provedete v modulu Nemovitost->Nastavení->Číselné řady.    Chcete-li vědět více o číselných řadách, podívejte se na náš článek Číselné řady.

2. Vlastníkovi/Nájemci určete, že předpis bude jako faktura - nastavení provedete v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci, kde u vybraného vlastníka/nájemce použijte Upravit. Nastavení provedete v Předpis jako faktura (zde můžete provést i úpravu data vystavení a zadat vlastní text, který bude uváděný na tištěných fakturách).

Takovéto nastavení pro daného vlastníka/nájemce vytvořené předpisy očísluje a zároveň číslo bude použito jako číslo faktury-daňového dokladu a variabilní symbol, který Domsys použije jako další údaj pro párování úhrad.

Patří-li nemovitost pod zákazníka (modul CRM), bude uveden zákazník jako subjekt, který fakturu vystavuje.(Chcete se dozvědět více o modulu CRM? Přečtěte si náš článek Správa více domů jednoho majitele ).

NÁZEV VÝSTUPU

Pro každý předpis lze vytvořit výstup jako fakturu a to ve Finance-Předpisy-Výstupy-Tisk předpisu jako faktura.

Pro jednotlivé sady, v kterých předpisy vznikají lze nastavit název výstupu a to Faktura-daňový doklad, Zálohová faktura či Pohledávka.

Název výstupu pro běžnou sadu nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Obecné

Název výstupu pro ostatní sady nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Sady předpisů, kde vybranou sadu upravíte (nabídka tlačítka Akce nebo pravého tlačítka myši).

TEXT FAKTURY

Výstup faktury obsahuje jednotlivé předepsané složky předpisu jako řádky faktury. Nad složkami předpisu je uveden text Fakturujeme Vám za období xxx. Tento text je možné pro každého nájemce nastavit samostatně a to v úpravě nájemce na záložce Předpis jako faktura. Při vložení [OBDOBI] do textu bude automaticky vloženo období, v kterém je předpis vytvořen.

TISKNOUT PŘEDPIS SLOUČENÝ PO SLOŽKÁCH

Je-li vlastníkovi/nájemci vytvářen předpis pro více jednotek, je možné na výstupu Předpis jako faktura uvést částky za všechny jednotky sloučené po složkách.

Toto chování nastavíte výchoze pro celou nemovitost v modulu Nemovitost - Nastavení - Nemovitost - Předpisy

INFORMACE O OSOBĚ VYSTAVUJÍCÍ DOKLAD

Na výstupu dokladu se zobrazuje informace o osobě, která doklad vystavila.

V modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Doklady lze tento údaj nastavit v kolonce Doklad vystavil:

- necháte-li zde Výchozí, pak ve výstupu bude jméno uživatele, který je aktuálně přihlášen

- napíšete-li zde vlastní text, bude na výstupu uveden tento text

- uděláte-li zde mezeru mezerníkem, pak na výstupu nebude zobrazena žádná informace

FAKTURA VYDANÁ

Chcete-li některé z osob evidovaných v adresáři v modulu Nemovitost->Vlastník/Nájemce->Adresář vystavit fakturu vydanou, která nespadá do pravidelné fakturace, ale bude vystavena např. na přefakturaci nějaké opravy, můžete tuto fakturu vystavit v modulu Nemovitost či modulu CRM->Finance->Doklady.

Nový vydaný doklad

Název – popis dokladu

Datum vystavení – zadejte datum, kdy byla faktura vystavena

Datum splatnosti – zadejte datum splatnosti

Odběratel - vyberete-li odběratele jako osobu z adresáře, máte možnost fakturu vydanou navázat ke konkrétnímu vlastníkovi/nájemci, kterého vyberete v zobrazené kolonce Vlastník/Nájemce. Při takovémto spojení budou faktury zahrnuty do upomínek, které tvoříte v modulu Nemovitost->Vlastník/Nájemce->Upomínky

Variabilní symbol – zadejte variabilní symbol faktury

Částka – celková částka faktury

V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Vyberte složku – klikněte na rozbalovací seznam a vyberte složku, do které bude celá částka faktury, či její část vložena.Rok – vyberte hospodářský rok, do jehož vyúčtování chcete částku vložit.Období – zadejte období, v jakém bude částka rozúčtována. V drtivé většině případů ponechte celý rok. Zadáte-li například interval jednoho měsíce, daná částka bude ve vyúčtování rozúčtována pouze těm, kdo vlastnil jednotky během vybraného období.Popis – rozdělujete-li částku na několik částí, doporučujeme vložit popis, který bude ve výpisech nadřazen obecnému Názvu dokladu.

Upozornění: Doklad není možné uložit, není-li 100% částky rozděleno do složek. Nevyberete-li ani jednu složku, bude doklad veden jako „Ke zpracování“.

Doklady připojené k vlastníkovi/nájemci naleznete také v detailu vlastníka/nájemce a to v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci.

INFORMACE O OSOBĚ VYSTAVUJÍCÍ DOKLAD

Na výstupu dokladu se zobrazuje informace o osobě, která doklad vystavila.

V modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Doklady lze tento údaj nastavit v kolonce Doklad vystavil:

- necháte-li zde Výchozí, pak ve výstupu bude jméno uživatele, který je aktuálně přihlášen

- napíšete-li zde vlastní text, bude na výstupu uveden tento text

- uděláte-li zde mezeru mezerníkem, pak na výstupu nebude zobrazena žádná informace


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)