Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Předpis jako faktura vydaná

Vlastníkům/nájemcům vystavujete pravidelné předpisy, které můžete například pro nájemce chtít vytisknout jako fakturu. Předpisy vytváříte ve Finance-Předpisy, kde ve výstupech je Tisk předpisu jako faktury

Dále vlastníkům/nájemcům můžete vystavovat konkrétní faktury vydané, které nejsou pravidelné a nejsou předpisem. Takové faktury vytváříte ve Finance-Doklady.

Níže je návod k nastavení obou forem faktur.

PŘEDPIS JAKO FAKTURA

Co je předpis? Je to základní požadavek na úhradu od vlastníka/nájemce je v Domsysu předpis. K těmto předpisům jsou dále párovány přijaté platby. Z nezaplacených předpisů vycházejí dlužníci apod. Tvorba předpisů je vysvětlena v článku Předpis plateb.

Vytvořený předpis lze vytisknout jako fakturu (fakturu vytisknete v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy->Výstupy->Tisk předpisu jako faktury).

Je-li předpis záporný a potřebujete, aby tištěný dokument byl nazván Opravný daňový doklad, jednoduše použijte u předpisu Upravit a určete, že doklad má být označen jako Opravný daňový doklad. Takto nastavený předpis bude označen patřičnou ikonou a výstup bude s požadovaným názvem dokladu.V úpravě předpisu lze pro opravný daňový doklad doplnit údaj o původním daňovém dokladu, který bude uveden na tištěném dokumentu.

Jaké ČÍSLO DOKLADU bude ve výstupu uvedeno?
1. Výchoze se zobrazí měsíc/rok (např. 2/2022)
2. Nájemcům můžete nastavit číselnou řadu, v které budou předpisy vystavovány. Tím číslo dokladu bude vycházet z číselné řady. Postup nastavení je uveden níže.
Jaký VARIABILNÍ SYMBOL bude na dokladu uveden?
1. Není-li nastavena číselná řada = variabilní symbol je ten, který je nastavený na nájemci
2. Je-li nastavena číselná řada = variabilní symbol je z číselné řady

NASTAVENÍ ČÍSELNÉ ŘADY

Aby tištěné faktury-daňové doklady mohly být číslované, je třeba nastavit u vlastníka/nájemce číslování samotných předpisů. Toto uděláte ve dvou základních krocích:

  1. Založte číselné řady, které budete používat pro předpisy

Založení provedete v modulu Nemovitost/CRM->Nastavení->Číselné řady.    Chcete-li vědět více o číselných řadách, podívejte se na náš článek Číselné řady.

  1. Vlastníkovi/Nájemci určete, že předpis bude jako faktura

Nastavení provedete v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->Vlastníci/Nájemci, kde u vybraného vlastníka/nájemce použijte Upravit. Nastavení provedete v Předpis jako faktura (zde můžete provést i úpravu data vystavení a zadat vlastní text, který bude uváděný na tištěných fakturách).

Kolonka Předpis jako faktura vydaná - vyberte výchozí číselnou řadu

Pravá strana Nastavení číselné řady - vytváříte-li nájemci více předpisů v jednom měsíci do různých sad předpisů, zde nastavíte číselné řady pro jednotlivé sady předpisů. Vytváření více předpisů v jednom měsíci (např. samostatný pro nájem a samostatný pro zálohy) je popsáno v článku Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce .

Takovéto nastavení pro daného vlastníka/nájemce vytvořené předpisy očísluje a zároveň číslo bude použito jako číslo faktury-daňového dokladu a variabilní symbol, který Domsys použije jako další údaj pro párování úhrad.

Patří-li nemovitost pod zákazníka (modul CRM), bude uveden zákazník jako subjekt, který fakturu vystavuje.(Chcete se dozvědět více o modulu CRM? Přečtěte si náš článek Správa více domů jednoho majitele ).

NÁZEV VÝSTUPU

Pro každý předpis lze vytvořit výstup jako fakturu a to ve Finance-Předpisy-Výstupy-Tisk předpisu jako faktura.

Pro jednotlivé sady, v kterých předpisy vznikají lze nastavit název výstupu a to Faktura-daňový doklad, Zálohová faktura či Pohledávka.

Název výstupu pro běžnou sadu nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Obecné

Název výstupu pro ostatní sady nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Sady předpisů, kde vybranou sadu upravíte (nabídka tlačítka Akce nebo pravého tlačítka myši).

TEXT FAKTURY

Výstup faktury obsahuje jednotlivé předepsané složky předpisu jako řádky faktury. Nad složkami předpisu je uveden text Fakturujeme Vám za období xxx. Tento text je možné pro každého nájemce nastavit samostatně a to v úpravě nájemce na záložce Předpis jako faktura. Při vložení [OBDOBI] do textu bude automaticky vloženo období, v kterém je předpis vytvořen.

TISKNOUT PŘEDPIS SLOUČENÝ PO SLOŽKÁCH

Je-li vlastníkovi/nájemci vytvářen předpis pro více jednotek, je možné na výstupu Předpis jako faktura uvést částky za všechny jednotky sloučené po složkách.

Toto chování nastavíte výchoze pro celou nemovitost v modulu Nemovitost - Nastavení - Nemovitost - Předpisy

INFORMACE O OSOBĚ VYSTAVUJÍCÍ DOKLAD

Na výstupu dokladu se zobrazuje informace o osobě, která doklad vystavila.

V modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Doklady lze tento údaj nastavit v kolonce Doklad vystavil:

- necháte-li zde Výchozí, pak ve výstupu bude jméno uživatele, který je aktuálně přihlášen

- napíšete-li zde vlastní text, bude na výstupu uveden tento text

- uděláte-li zde mezeru mezerníkem, pak na výstupu nebude zobrazena žádná informace

FAKTURA VYDANÁ

Chcete-li některé z osob evidovaných v adresáři v modulu Nemovitost->Vlastník/Nájemce->Adresář vystavit fakturu vydanou, která nespadá do pravidelné fakturace, ale bude vystavena např. na přefakturaci nějaké opravy, můžete tuto fakturu vystavit v modulu Nemovitost či modulu CRM->Finance->Doklady.

Nový vydaný doklad

Název – popis dokladu

Datum vystavení – zadejte datum, kdy byla faktura vystavena

Datum splatnosti – zadejte datum splatnosti

Odběratel - vyberete-li odběratele jako osobu z adresáře, máte možnost fakturu vydanou navázat ke konkrétnímu vlastníkovi/nájemci, kterého vyberete v zobrazené kolonce Vlastník/Nájemce. Při takovémto spojení budou faktury zahrnuty do upomínek, které tvoříte v modulu Nemovitost->Vlastník/Nájemce->Upomínky

Variabilní symbol – zadejte variabilní symbol faktury

Částka – celková částka faktury

V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Vyberte složku – klikněte na rozbalovací seznam a vyberte složku, do které bude celá částka faktury, či její část vložena.Rok – vyberte hospodářský rok, do jehož vyúčtování chcete částku vložit.Období – zadejte období, v jakém bude částka rozúčtována. V drtivé většině případů ponechte celý rok. Zadáte-li například interval jednoho měsíce, daná částka bude ve vyúčtování rozúčtována pouze těm, kdo vlastnil jednotky během vybraného období.Popis – rozdělujete-li částku na několik částí, doporučujeme vložit popis, který bude ve výpisech nadřazen obecnému Názvu dokladu.

Upozornění: Doklad není možné uložit, není-li 100% částky rozděleno do složek. Nevyberete-li ani jednu složku, bude doklad veden jako „Ke zpracování“.

Doklady připojené k vlastníkovi/nájemci naleznete také v detailu vlastníka/nájemce a to v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemci.

INFORMACE O OSOBĚ VYSTAVUJÍCÍ DOKLAD

Na výstupu dokladu se zobrazuje informace o osobě, která doklad vystavila.

V modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-záložka Doklady lze tento údaj nastavit v kolonce Doklad vystavil:

- necháte-li zde Výchozí, pak ve výstupu bude jméno uživatele, který je aktuálně přihlášen

- napíšete-li zde vlastní text, bude na výstupu uveden tento text

- uděláte-li zde mezeru mezerníkem, pak na výstupu nebude zobrazena žádná informace


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)